รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน SUT FC Cup ครั้งที่ 2

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน SUT FC Cup ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยชมรมฟุตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬาฟุตบอล โดยการสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน อันจะเป็นการส่งเสริมการออกำลังกาย การพัฒนากีฬาฟุตบอล และการแข่งขันเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ชมรมฟุตบอล สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอล SUT FC Cup ฟุตบอลบุคลากร 7 คน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายใน ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 35

การสมัครเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันแข่งขัน ปิดรับสมัครเมื่อครบ 12 ทีม โดยสมัครได้ที่

  1. นายนัฐวุฒิ เถาวันดี                    กรรมการชมรม โทร. 083-3766569
  2. นายยุทธนา กระจายกลาง      เหรัญญิกชมรม โทร. 093-4428340

วัน เวลา การแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน        ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้แข่งขัน     เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์ซินโครตรอน หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และหน่วยงานทำความสะอาดจ้างเหมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการจัดการแข่งขัน